مهندس روح اله رستمی

وبلاگ شخصی مهندس روح اله رستمی

وبلاگ شخصی مهندس روح اله رستمی

*** ROOHALLAH ROSTAMI ***

مهندس روح اله رستمی

درخصوص رزومه کاری، طرحها و فعالیتها و ...

 دانشجویان گرامی

 جهت مشاهده منابع درسی ، نمونه سئوالات و اطلاعیه های آموزشی 

به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

click

 

http://rostami-roohallah.blogsky.com 

 

آدرس ایمیل جهت ارتباط:

rostami.roohallah@chmail.ir

_______________________________________________________________________


مقالات علمی:


همایش ملی بحران کم آبی و راههای برون رفت - دانشگاه پیام نور واحد کبود راهنگ 

بررسی الگوی کشت برخی گیاهان پوششی

استفاده شده در فضای سبز در کاهش میزان مصرف آب

در شرایط آب و هوایی شهر کبود راهنگ

روح اله رستمی *

کارشناس ارشد علوم باغبانی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد کبود راهنگ

رمضان کلوندی

عضو هیئت علمى، مرکز تحقیقات کشاورزى و منابع طبیعى استان همدان

چکیده

شهر کبود راهنگ به وسعت تقریبی 500 هکتار در شمال استان همدان واقع گردیده است. طبق برداشت میدانی صورت گرفته در مهرماه سال 1393و نقشه های شهری مساحت 60175 متر مربع را سطوح فضای سبز در این شهر تشکیل می‌دهد. متوسط بارش فصلی در طی 24 سال اخیر به میزان 307/8 میلی‌لیتر در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نوژه ثبت گردیده که با توجه به مقدار و دوره بارش در این منطقه آبیاری گیاهان فضای سبز شهری در فصل رشد گیاهی اجتناب ناپذیر می‌باشد. از طرفی با توجه به کاهش شدید منابع آبی زیرزمینی درسالهای اخیر؛ مدیریت صحیح در مصارف آبی مخصوصاً در بخش غیر شرب بیش از پیش احساس میشود. بررسی صورت گرفته نشان میدهد که بیش از 60% پوشش گیاهی در فضای سبز شهر کبودراهنگ متشکل از گیاهانی صرفاً پوششی و با مصارف آبی بالا بوده و در صورت اصلاح الگوی کشت بدون کاهش مساحت فضای سبز و جایگزینی گیاهان پوششی موجود با گیاهان پوششی با نیاز آبی کمتر مانند فرانکینیا، لاواند و آلیسوم؛ مقدار مصرف آب با شرایط آبیاری فعلی تا میزان 35% در فصل رشد گیاهی کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین اصلاح شیوه‌های آبیاری از سنتی به بارانی و قطره ای موجب کاهش مصرف آب تا 75% خواهد شد.

 

کلمات کلیدی: کبود راهنک، فضای سبز، گیاهان پوششی، آبیاری

______________________________________________________________

اولین کنگره ملی گیاهان دارویی-جزیره کیش

 Comparison of active substances compounds of wormwood

(Artemisia absinthium L.) in both acidic and alcoholic extracts

 

 Roohallah Rostami1,* Abbas Hani2, Keyvan Razaghi3, Ramazan Kalvandi3


1
Graduate student, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Saveh Branch, Iran.

2 Islamic Azad University, Saveh Branch, Department of  Agronomy, Saveh, Iran.

3 Research Center of Agriculture and Natural Resources Department, Hamedan, Iran.
E-mail:
Rostami.roohallah@gmail.com

 

Wormwood plant (Artemisia absinthium L.) with long stems is one of the oldest medicinal and aromatic plants that belong to Asteraceae family. This plant is a grass, perennial, up to a maximum height of one meter and a mass in the arid lands, stony mountain slopes, along the road and goes up to2000m altitude. Wormwood is native to temperate Asia and Europe and is found in northern regions in Iran. Properties such as Anti-helminth and insecticide due to bitter and aromatic compounds have been used in traditional medicine. Recently, researchers have reported the presence of analgesic in the wormwood plant [1]. In the first phase of the research study is to identify combinations of ingredients in this medicinal Plant and hoped that medical researchers can be use these results apply to the manufacture of Suitable generic drugs.

In this study, aerial parts of wormwood plant grown in Hamadan's Garden Medicinal Plants (related Research Center of Agriculture and Natural Resources department) collected, washed and then dried and dry mass plant was grinding completely. Acidic and alcoholic extracts were prepared from powder samples of the using maceration method in14 days. In acidic extracts, acetic acid 8% were used and ethanol alcohol used in another extracts. After filtering and evaporating the solvent, dried extracts obtained were chromatography using GC & GC MAS to identify compounds.

The main components of a total of 100 compounds were identified in per extracts, mainly as follows: Inositol was highest in the acidic extract (24.13(%. Then Sobrerol, Tetramethyl dihydro naphthalene compound and Chamazulen were In second place (Respectively: 5.11%, 3.95%, 2.49%). Inositol in the alcoholic extract had the highest too (19.28%). Tetramethyl dihydro naphthalene compound) 15.18 %(, tetramethyl ethyl dihydroindene compound) 6.12 %(, A cyclic compound [benzopyran] (3.26%) and Linoleic acid (2.60%) were ranked in Next. Differences in composition and amount obtained can be expressed as Two types of solvents used in the preparation of wormwood extract cause the release of specific and different compounds.

 

References

[1] Zeraati Fatemeh. Topical Antinociceptive  effect of Artemisia absinthium extract in male mice, 2nd iranian phytochemistry seminar; 2010 April 20-22; Shiraz, Iran.


_______________________________________________________

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-ساوه

 شناسائی ترکیبات موجود در اندام هوائی گیاه افسنطین(Artemisia absinthium L.) در شرایط اقلیمی استان همدان

 روح اله رستمی*1، عباس هانی2، رمضان کلوندی3

1. کارشناسی ارشد رشته گیاهان داروئی، ادویه ای و نوشابه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2. استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3. کارشناس محقق، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

* Email: rostami.roohallah@gmail.com

چکیده:

 گیاه افسنطین(. Artemisia absinthium L) از خانوادۀ گل‌مرکبیان است که به صورت علفی و‏ پایا، بومی مناطق معتدل آسیا و اروپا بوده و در ایران بطور وحشی در مناطق شمالی و کوهپایه‌ای می‌روید. خواصی چون حشره‌کشی ودفع کرم‌روده داشته و به علت داشتن ترکیبات‌تلخ و معطر از گذشته در طب‌سنتی کاربرد داشته است. به تازگی محققان از وجود آثار ضد‌درد در عصارة‌اسیدی این گیاه خبر داده‌اند (3). تحقیق حاضر مطالعه‌ای بر شناخت ترکیبات مواد موثرۀ این گیاه‌دارویی می‌باشد که در شرایط آب و هوائی استان همدان رویش یافته است. به همین منظور ترکیبات شیمیایی موجود در دو عصارۀ‌اسیدی و الکلی این گیاه‌دارویی مورد بررسی قرار گرفت. عصارۀ‌اسیدی با استفاده از حلّال اسید استیک و عصارۀ الکلی با الکل متانول از پودر سرشاخه‌های خشک شده گیاه دارویی افسنطین با روش ماسراسیون تهیه و با استفاده از دستگاه GC/MS ترکیبات شیمیایی آنها شناسایی و مقایسه گردید. در عصارۀ‌اسیدی از ترکیبات حائز اهمیّت شناسائی شده موم‌اینوزیتول(13/24%) ، ترکیب 1-H-Indene,3-ethyl-1-(1-methyl ethyl)- (95/3%)، کامازولن(49/2%)، گلیسیرین(25/2%)‏، تری‌متیل‌آمین(48/1%) و پیرولیدین(15/1%) بیشترین مقدار و همچنین در عصارة‌الکلی‏ْ؛‌‌ موم‌اینوزیتول(28/19%)، 1-(2'-Methyl-1'-propenyl)7-1'-propynyl)tricyclo[3.1.0.0(2,6)]hexane (18/15%)، ‌کامازولن(87/8%)،3-Acetyl-1,2-dihydro-1-hydroxy-6,7-dimethoxynaphthalene(26/3%)واتیل‌لینولئات(60/2%) بیشترین مقدار را داشتند. تفاوت در نتایج حاصله نشان‌دهندة تفاوت در نوع و مقدار ترکیبات در این گیاه دارویی در عصاره‌های اسیدی و الکلی می‌باشد از طرفی مقایسة نتایج حاصله در این تحقیق با نتایج مشابه در سایر نقاط جهان اثبات کننده اثر اقلیم بر میزان و نوع ترکیبات موثرة این گیاه دارویی است.

کلمات کلیدی: افسنطین، عصارۀ‌اسیدی، عصارۀ‌الکلی، آلفا و بتا توجون، طیف‌سنجی‌جرمی( GC/MS).